Vinterhyra

Välkommen till Karlshems gårds ponnyuthyrning

Vinterhyra & priser

Hyra en ponny över vintern ger en fantastisk möjlighet att pröva på hur det är att ha en egen häst och se om man orkar med det arbete och ansvar som det innebär. 

Vi hyr även ut ponnyer till mindre ridskolor med bra utevistelse, företrädesvis B- och C-ponnyer, men ibland även någon D-ponny. 

Vi har viktgräns på ponnyerna efter storlek, ålder och rastyp.

De stora hästarna vi har hyrs ut till erfarna vuxna ryttare med träningsambitioner.


Det finns många fördelar med att hyra en ponny istället för att köpa en


 • Du får hjälp att välja ut en lagom stor ponny som passar dina förkunskaper istället för att frestas att köpa en lite för stor eller för svår häst då man vill ha "något att växa i"
 • Du får hjälp och backup av oss som känner hästarna väl om du behöver råd och stöd
 • Du tar en mycket mindre risk om hästen skulle bli allvarligt skadad eller sjuk.
 • Om du köper "fel" ponny, för svår, eller en som trots besiktning blir halt, eller som skadas under tiden du har den, kan det vara en väldigt lång och kostsam process att bli av med den, när du hyr en ponny får du lämna tillbaka den om den blir obrukbar i mer än tio veckor.
 • Att hyra en ponny är även ekonomiskt mycket fördelaktigt jämfört med att köpa en egen ponny. Bara försäkringen kostar ca 7000kr om året för en "normal" D-ponny i 60000 -kronorsklassen. Att hyra en D-ponny från oss kostar 9500-12500kr inkl.moms för nio månader och då ingår sadel, träns och försäkring i hyran!


Priser och hyresperiod

Hästarna hyrs ut från slutet av augusti till början av juni året därpå. Det kostar mellan 9500 och 12500kr ink moms att hyra en ponny hela den perioden, priset varierar lite beroende på ponnyns utbildningsståndpunkt, tävlingsresultat, temprament osv.  

En del ponnyer hyrs ut under sommarlovet, se hyra sommarponny på denna blogg, sommaren är indelad i två perioder, man kan hyra ena halvan eller hela sommaren. Det kostar 8-13000kr att hyra en ponny på sommaren

Några hästar hyrs ut på helår, det är främst äldre, yngre och mer avancerade tävlingsponnyer, då tillämpas individuell prissättning, där 75% av hyran anses avse sommarperioden.


Stallplats

Den som hyr en häst ska ha tillgång till en bra stallplats och det ska finnas möjlighet att träna hästen på ett gott underlag även vintertid. Man måste inte nödvändigtvis ha tillgång till ridhus om man har en välskött upplyst ridbana att rida på, men man ska inte räkna med att man kan träna hoppning vintertid om man inte kan rida inomhus. Det är viktigt att barn och ungdomar kan rida hästarna på ett säkert sätt efter skolan även under vintermånaderna så att de inte bara är hänvisade till frusna stigar i skogen eller till att rida på vägarna när det är mörkt ute.

Ofta är det bra om man har en medryttare ett par dagar i veckan så att man delar lite på ansvaret och tillsynen av hästen. Man bör även få möjlighet att rida för instruktör minst en gång i veckan om man vill fortsätta att utvecklas som ryttare.


Kompisar

Både hästarna och barnen som ska rida hästarna ska ha tillgång till vuxna och kompisar i stallet, såväl hästkompisar som ridkompisar. Ingen under 16 år får rida ut ensam när de hyr häst av oss.

Små barn ska alltid ha någon vuxen i närheten när de är i stallet.

 

Skador och försäkringar

Om hästen skulle bli skadad eller sjuk under hyrestiden betalar hyrestagaren försäkringens självrisk samt ev. transporter till och från djursjukhus. Resterande veterinärvårdskostnader betalar hästägaren och försäkringen under förutsättning att behandlingen sker i samråd med hästägaren

Detta gäller även om hästen skulle förolyckas.

Hästens sadel och träns täcks inte av hästens försäkring, för att skydda dessa mot stöld bör de förvaras inlåsta. Hyrestagaren bör även ha en hemförsäkring som omfattar skador på "tredje man".


Transport

Hästarna ska åka en och en i transporten om vi inte i förväg kommit överens om något annat.

Tänk på att planera resan så att ni inte hamnar i onödiga köer eller transporterar hästen när det är som varmast mitt på dagen. Om ni tänker ta färja så rådfråga oss först, färjan skrämmer en del hästar, speciellt om det gungar. Se till att någon hästvan vuxen följer med i bilen och kan hjälpa till om något skulle inträffa på resan. Ibland kan vi transportera ut hästarna till er mot en rimlig avgift, men när de ska tillbaka hit igen måste ni själva ordna med transporten för då har vi fullt upp med förberedelserna till ridlägret.


Tävla och träna

Så gott som alla våra hästar har mätintyg och vaccinationsintyg som gör att de får tävlas på såväl klubbtävlingar som lokala tävlingar, en del hästar har även licens och får tävla regionalt. De hyrestagare som vill tävla med sina hästar får göra det om de rider för instruktör och förbereder sig väl innan de anmäler sig till tävling.


Provridning

Vi tar emot provryttare efter överenskommelse per telefon eller mail. De flesta hästar hyrs ut från skolstarten men vi har ofta nyinköpta hästar som kan hyras ut andra delar av året så ring gärna och hör er för om ni är intresserade!  När man provrider för att hyra en häst över vintern får man ofta prova flera hästar, sedan gör jag en bedömning i samråd med ungdomarna och föräldrarna om vilken ponny vi tror kan vara lämplig. Den häst som hyrestagaren fastnar för får man sedan komma och rida ytterligare en gång om man vill, då får man även pröva att hoppa den och rida ut en sväng.

Om två ryttare ska dela på en häst vill jag att de kommer till provridningen samtidigt.

 

 

HYRESAVTAL

 

Avtal slutet den        /                   mellan Aud Rendahl (hästägare) och hästens hyrestagare  

 

………………………………………………………………………………………………..

Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Avtalet gällerförutsatt att det skrivs under och skickas tillbaka senast den………..

 

Kontraktet gäller hästen…………………………under tiden……………………………..    

Kontraktet är bindande för båda parter förutsatt att nedanstående överenskomna villkor uppfylles och förutsett att hästen är frisk det datum den ska hämtas. Bryter hyrestagaren mot någon av de nedan överenskomna punkterna äger hästägaren rätt att säga upp hyrestagaren med omedelbar verkan..

 

Hyressumman är……………….kr inklusive moms och utrustning och erläggs då hästen hämtas.

Något av hyressumman återbetalas ej. Hämtas hästen ej enligt överenskommelse förbinder sig      hyrestagaren att erlägga halva hyressumman till hästägaren senast två veckor efter att den skulle ha hämtats.

 1. Under kontraktstiden har hyrestagaren det vårdnadsmässiga och ekonomiska ansvaret för hästen, sköter hästen dagligen, betalar stallhyror, hovslagare etc.
 2. Hästen ska fodras med vatten, hö eller hösilage, havre eller pellets, betfor, vitaminer, mineraler och salt av god hygienisk kvalitet i tillräcklig mängd och med lämpligt näringsvärde.
 3. Foderstaten (bilaga) är uträknad utan tillgång till foderanalys och ska ändras vid behov så att hästen varken är för mager eller för fet. Blir hästen överviktig eller mager får hästägaren bryta hyresavtalet.
 4. Utfodras hästen med hösilage ska detta hålla en hög ts (minst 65%) och hästen ska genast grundvaccineras mot Bothulism, tre vaccinationer med en månads mellanrum.
 5. Fodergivan ska fördelas så att hästen utfodras minst tre gånger om dagen, helst fyra, med grovfoder.
 6. Hästen ska vistas i hage flera timmar dagligen, dock aldrig där det finns taggtråd eller annat skräp som kan skada hästen. Elstaket ska vara väl sträckta och tillräckligt strömförsörjda.
 7. Hästen ska stå uppstallad på………………………………...................................................................................................Stallägarens namn ....................................................tel nr....................................................... Nattetid ska hästen ha en box i stallet, vilket ska vara väl ventilerat och hålla plusgrader även  vintertid. Hästen får inte gå på lösdrift eller stå i en sk utebox.
 8. I bädden ska finnas rikligt med strö, minst 15cm jämt fördelat över hela golvet.
 9. Hästen får inte utan hästägarens medgivande hyras ut i andra hand, dock kan hyrestagaren ha en medryttare några dagar i veckan förutsatt att denna uppfyller vad som överenskommits avtalet.
 10. Hästen ska avmaskas i oktober, april och juni. I mitten av oktober månad med Ivomec, ca 15/4 med dubbel dos Baminth och första veckan i juni med Cydektin, spara kvitton från apoteket.
 11. Hästen ska skos minst var åttonde vecka. Hovslagaren ska ha godkänts vid hovslagarskola och inneha F-skattsedel. Sidokappor får inte användas utan särskild ö.k., skorna ska ha tåkappor.            
 12. Hästen ska vid återlämnandet vara nyskodd på alla fyra hovarna, med nyskodd menas att skoningen får vara max en vecka gammal och att skorna är nya och inte har broddhål i tårna. Återlämnas hästen med felaktig eller för gammal skoning betalar hyrestagaren omskoning, detta gäller även om hästen skotts med sidokappor.
 13. Vintertid ska hästen broddas när så påkallas av väderleken. Transporteras hästen ska broddarna av.
 14. Hyrestagaren ombesörjer att hästen blir vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp sista hyresveckan innan hästen återlämnas och att vaccinationsinytyget skrivs under av veterinären.     Alternativt betalar hyrestagaren 500kr till hästägaren för vaccinering vid återlämnandet.
 15. Hyrestagaren ombesörjer dock att hästen skyndsamt blir vaccinerad mot ringorm under hyrestiden om minsta misstanke finns att stallet där hästen står kan ha smittats med ringorm.                           
 16. Hästägaren svarar för att hästen under kontraktstiden är livförsäkrad för  …………….kr samt att den är veterinärvårdsförsäkrad.
 17. Om hästen skadas eller blir sjuk eller inte beter sig normalt ska hästägaren underrättas utan dröjsmål (även nattetid!). I samband med skada eller sjukdom betalar hyrestagaren en självrisk på 4000kr samt eventuell transport till och från djursjukhus. Drabbas hästen av fång eller dör är självrisken 8000kr. Om veterinärarvodet överskrider detta belopp betalar hästägaren resterande kostnader förutsatt att behandlingen sker i samråd med hästägaren. Vid allvarlig akut skada eller sjukdom såsom tex kolik får hyrestagaren anlita veterinär även om hästägaren inte går att nå. Om skadan inte är akut och hyrestagaren ändå anlitar veterinär utan att först kontakta och samråda med hästägaren betalar hyrestagaren hela veterinärkostnaden själv.
 18. Hästägaren äger rätt att besiktiga hästen hos hyrestagaren, transportera den till lämplig veterinär samt själv bestämma om hästen ska avlivas.
 19. Hyrestagaren betalar ev. medicin, bandage och sårvårdsmaterial.
 20. Om hästen är skadad eller sjuk då den återlämnas och hästägaren behöver anlita veterinär inom 14dagar, betalar hyrestagaren självrisken även efter kontraktstiden.
 21. Hyrestagaren förbinder sig att sköta hästen enligt veterinärens instruktioner vad gäller vård, vila och  medicinering tills dess att hyresavtalet löper ut eller tio veckor gått. Blir hästen oanvändbar för hyrestagaren i mer än tio veckor pga av skadan får den lämnas tillbaka efter tio veckor förutsatt att hyrestagaren skriftligt säger upp avtalet minst en månad i förväg.
 22. All bandagering och lindning av hästens ben är helt otillåten utan hästägarens medgivande. Är hästen skadad (sjukbandage) måste ett tjockt lager bomull läggas under hela lindan.        
 23. Hästen får klippas fram till nyår om den därefter hålls täckad med varmt väderbeständigt täcke utomhus och ett något tunnare täcke inomhus. Den får inte klippas över hela kroppen utan bara spårklippas (se bild i bilagan). Manen får inte klippas eller stubbas, men gärna ryckas, svansen får klippas nedanför bakkotorna men inte upptill vid svansroten. Då hästen återlämnas ska manen vara väl ryckt, ej klippt, till ca 8-10cm längd. Undantag enligt ök.
 24. Om hästen tävlas eller hoppar pay-and-jump ska resultaten (både bra och dåliga) dokumenteras och rapporteras då hästen återlämnas.
 25. Hästen får inte spännas för, dra skidor, tefat eller köras, då den inte är inkörd.
 26. Hästen får ej lämnas uppbunden utan tillsyn.
 27. Hästen får inte beta mer än max fem timmar per dag och ska vänjas in på bete lite i taget under minst tre veckors tid innan den kan gå fullt, dvs fem timmar om dagen på bete, så att den inte får fång.
 28. A och B-ponnyer får bara beta fyra timmar om dagen efter en invänjningstid på fyra veckor.
 29. Hästens grimma ska återlämnas, byts grimman ut ska den nya grimman ovillkorligen passa så bra på hästen att hästen inte kan fastna i grimman, dvs grimman får inte vara för stor, den får ej heller vara för liten så hästen får skav av grimman. Alla grimmor som används ska vara försedda med en sk säkerhetsring så att hästen inte stryps om den fastnar i grimman.
 30. Transporter till och från Karlshems Gård ombesörjer hyrestagaren. Hästen ska alltid transporteras ensam i hästtransporten om inget annat överenskommits, mellanväggen ska stå snett så hästen åker brett och en hästkunnig vuxen ska finnas med i bilen under resan. När ni är framme ska hästen genast lastas ur, på tävlingar får hästen inte stå i transporten utan ska ledas. Stäng transportluckan innan du binder fast hästen och lossa hästen innan luckan öppnas! Bromsa och sväng sakta!
 31. Med hästen följer sadel och träns i funktionsdugligt skick. Hyrestagaren ansvarar för utrustningen, smörjer och vårdar den väl. (försäkringen täcker ej stöld av utrustning).
 32. För skada på tredje person som orsakas av hästen ansvarar inte hästägaren.
 33. Hyrestagaren ansvarar för att hästen inte rids mer än högst…..timmar per dag och tillser att ryttare överstigande ………kg ej normalt rider hästen.
 34. Hästen får tränas i hoppning max en gång per vecka och ej över högre hinder än…...cm.     Vid hoppträning ska alltid en erfaren vuxen finnas på plats om ryttaren är under 16 år.
 35. Hästen får starta i max två hopptävlingar eller pay-and-jump per månad.
 36. Ryttare under 16 år får inte rida ut själva utan ska rida i sällskap med annan ryttare.
 37. Hästen får inte ledas eller ridas längs vägar eller i vägkanter där hastighetsbegränsningen är över 50km/h, den få dock korsa över sådan väg om det är nödvändigt.
 38. Hästen ska ridas på tredelat tränsbett utan hjälptyglar om inte annat överenskommits. Endast engelska nosgrimmor får användas utom då en remontgrimma sitter på tränset från Karlshem.
 39.  Skulle stallet där hästen står drabbas av virus, kvarka, ringorm eller annan smittsam     sjukdom, är hyrestagaren skyldig att behålla hästen på samma villkor som nedtecknats i detta avtal till dess att risken för smittspridning inte längre föreligger.Ingen ytterligare hyra utgår dock under sådan tid.
 40. Hyrestagaren ska mellan 1-15 April maila in en korrekt och informativ rapport till hästägaren. Den ska innehålla svar på de frågor som finns i frågeformuläret  "Årsrapport" och ett par filmer och två bilder på hästen som en vägledning till nästa hyrestagare, hästens CV.
 41. Hyrestagaren sätter upp hästens boxskylt väl synlig på boxväggen
 42. Hyrestagaren läser och beaktar de anvisningar som finns i bilagan ”Tips och Råd”.
 43. Om hyrestagaren inte följer överenskommelserna i detta avtal blir hyrestagaren ensam betalnings ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på hästen, sadeln eller på tredje man.Det åligger hyrestagaren att tillse att denne har en försäkring som täcker sådana skador.
 44. Detta avtalär bindande fram till Juni månad, men om hyrestagaren av någon anledning inte vill behålla hästen, kan hyrestagaren överlåta kontraktet till en ny hyrestagare förutsett att hästägaren godkänner dennes förmåga att rida och ta hand om hästen på lämpligt sätt.  Uppstallningskostnaden för helskötsel på Karlshemär 5000kr i månaden. 

 MEDFÖLJER:  SADEL (utom sadelgjord och vojlock)   TRÄNS  med tredelat bett   GRIMMA

                          TIEDEMANTYGEL     MARTINGAL   KOPIA på PASS   BOXSKYLT   MÄTINTYG

                           SÄKERHETSSTIGBYGLAR  VACCINATIONSINTYG ORIGINAL                                                          

Hyrestagare ………………………..……Namnförtydligande  ………………………………………..

                                                                             

Telefonnummer…………………      Mailadress……………………………

 

Personnr………………………. 

Aud Rendahl ………………………………………            Tel.  0708 30 45 45         08 - 560 245 45

 

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT gällande hästen........................... från hösten år................tom våren år.................

 

Vi som har skött och ridit ponnyn/hästen är ......år och ........ år gamla och hade ridit           

.......år innan vi blev fodervärdar.  Vi hade haft – inte haft  egen häst tidigare.

 

Har hästen varit frisk under hyrestiden?

 

 

Hur har hästen varit att hantera och sköta?

 

 

 

Hur har den varit i hagen med de andra hästarna?

 

 

Hur har det gått med hoppningen?

 

 

Hur har det gått att rida ut, är den trafiksäker?

 

 

Hur har det gått på ridbanan med markarbetet?

 

 

 

Har den tävlats och i så fall i vilka klasser?

 

 

 

Hur har det gått att lasta den och hur gjorde ni?

 

 

 

 

 

Till sist, här är vårt slutliga omdöme om hästen d.v.s. "trivselfaktorn"

Om det är något mer ni vill berätta så skriv gärna mer:

 

 

 

 

 

Här är hästens vinterfoderstat:

 

HÖ:............kg/dag           HÖSILAGE:............kg/dag

 

HAVRE............kg/dag   BETFOR:.........dl/dag

  

ÖVRIGT:....................... Hästen har stått på.......................